Statut

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr 69/IX/2003
z dnia 28 listopada 2003 roku

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W KAMIENICY POLSKIEJ

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, zwany dalej Ośrodkiem jest samorządową instytucja kultury, utworzoną uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Kamienicy Polskiej nr XIX/62/81.

§ 2

Ośrodek działa w szczególności na podstawie:
a). Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 2001r. Nr 13, poz.123 z póź.zm.)
b). niniejszego statutu.

§ 3

1. Siedziba Ośrodka jest miejscowość Kamienica Polska.
2. Terenem działania Ośrodka jest teren Gminy Kamienica Polska.
3. Ośrodek może również działać na terenie województwa śląskiego i całej Polski, a także poza granicami kraju.

§ 4

1. Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.
2. W skład Ośrodka wchodzi Muzeum Regionalne w Kamienicy Polskiej.

Rozdział II
CEL I ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA

§ 5

Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców, rozwijanie działalności sportowo-rekreacyjnej w kraju i za granicą oraz upowszechnienie i promocja kultury lokalnej.

§ 6

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:
1. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
2. Stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów i inne.
3. Organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, festynów oraz imprez artystycznych, sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych i turystycznych.
4. Działalność instruktażowo-metodyczna.
5. Prowadzenie bibliotek instruktażowo-metodycznej.
6. Prowadzenie kursów języków obcych.
7. Koordynacja działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych.
8. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.
9. Nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo-rekreacyjnej.
10. Prowadzenie współpracy zza granicą.
11. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie materiałów muzealnych.
12. Organizowanie i prowadzenie badań naukowych.

§ 7

Ośrodek i jego oddziały przy wykonywaniu zadań współpracują z kołami przyjaciół Ośrodka, towarzystwami i fundacjami.

Rozdział III
ORDANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE

§ 8

1. Dyrektor Ośrodka Powołany przez Wójta Gminy zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Ośrodka jest Wójt Gminy.
3. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny wydany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Wójta oraz organizacji związkowych i stowarzyszeń działających w instytucji.
4. Dyrektor Ośrodka może za zgodą Wójta powoływać Społeczną Radę Programową jako swój organ doradczy.
5. Pracowników Ośrodka zatrudnia Dyrektor.
6. Za zgodą Rady Gminy Ośrodek może powoływać swoje oddziały.

Rozdział IV
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 9

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o której mowa w § 2.
2. Działalność Ośrodka jest finansowana z dotacji organizatora, z dochodów własnych, ze środków otrzymywanych od osób prawnych i fizycznych oraz innych źródeł.
3. Ośrodek może pozyskiwać dochody z :
1). prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów językowych, kursów fotograficznych, kursów tańca, prowadzenie pracowni specjalistycznych, itp.,
2). sprzedaży własnych wydawnictw,
3). organizacji imprez zlecanych przez inne instytucje i zakłady,
4). wypożyczania sprzętu akustycznego, audio-wizualnego, rekwizytów, itp.
5). wynajem sal,
6). dzierżawy własnych pomieszczeń przeznaczonych na działalność gastronomiczną,
7). koncertów własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów,
8). sprzedaży biletów wstępu na imprezy własne oraz basen kąpielowy,
9). promocji firm na imprezach organizowanych przez Ośrodek,
10). usług reklamowych,
11). z innych usług związanych z działalnością statutową.

§ 10

Ośrodek może prowadzić także inną niż kulturalna działalność w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

Wszelkie zmiany w statucie mogą być wykonywane w trybie jego nadania.

§ 12

Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.