Regulamin Organizacyjny GOKSiR

Załącznik do Zarządzenia nr 2/2019
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej
z dnia 17.06.2019

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Kamienicy Polskiej

I. Postanowienia ogólne

§1

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji zwany dalej regulaminem GOKSiR określa:
1. Strukturę organizacyjną GOKSiR.
2. Zasady funkcjonowania i zakres działania GOKSiR.
3. Postanowienia końcowe.

§2

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
4. Statutu zatwierdzonego Uchwałą nr 149/XXV/2013 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 24 maja 2013 r. z późniejszymi zmianami

§3

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1. „GOKSiR” – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej.
2. „Organizatorze” – należy przez to rozumieć Gminę Kamienica Polska
3. „Wójcie” – Wójta Gminy Kamienica Polska

II. Struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

§4

I. W skład GOKSiR wchodzą:
1. Dyrektor GOKSiR
2. Główny Księgowy
3. Pracownicy administracyjno-biurowi
4. Pracownicy ds.upowszechniania i promocji kultury
5. Konserwator
6. Sprzątaczka
7. Instruktorzy
8. Kapelmistrz orkiestry dętej
9. Choreografowie grup tanecznych
10. Kierownicy grup tanecznych
II. Schemat organizacyjny stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

III. Zasady funkcjonowania i zakres działania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

§5

1. Działalność GOKSiR prowadzona jest na podstawie corocznego:
1) planu działalności,
2) planu finansowego,
3) planu remontów,
4) planu zakupów inwestycyjnych.
2. Powyższe plany powstają po uzgodnieniu z Organizatorem.

§6

GOKSiR działa w oparciu o następujące zasady:
1) praworządność,
2) służebności wobec społeczności lokalnej,
3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
4) jednoosobowego kierownictwa,
5) planowania pracy,
6) kontroli wewnętrznej,
7) podziału zadań pomiedzy Dyrektora GOKSiR i poszczególnych pracowników,
8) wzajemnego współdziałania.

§7

1. Realizacja zasad, o których mowa w §6, stanowi podstawowe obowiązki i zadania pracowników GOKSiR i realizowana jest na podstawie prawa i w granicach jego obowiązywania.
2. Pracownicy GOKSiR w wykonaniu swoich obowiązków są zobowiązywani służyć mieszkańcom gminy.

§8

1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.
2. Zakupy i inwestycje dokonywane są przy wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

§9

1. Jednoosobowe kierownictwo zasadza się na jednolitości poleceniodawstwa i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych im zadań.
2. Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji kieruje Dyrektor, który ponosi odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań.
3. Pracownicy wykonują swoje obowiązki w sposób zapewniający optymalną realizację zadań
i ponoszą za to odpowiedzialność przed Dyrektorem.
4. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników i sprawuje nad nimi kontrolę.
5. Strukturę organizacyjną oraz wszelkie zmiany w strukturze wprowadza Dyrektor GOKSiR (podejmuje decyzje o tworzeniu, likwidacji oraz rodzaju i ilości stanowisk niezbędnych do realizacji zadań)

§10

1. GOKSiR działa zgodnie z rocznym planem pracy.
2. Roczny plan pracy składa się z planu merytorycznego oraz finansowego przedkładanego Organizatorowi.
3. Szczegółowe plany sporządzają Dyrektor i Główny Księgowy, każdy w ramach swoich uprawnień i kompetencji.

§11

1. W Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników GOKSiR.
2. Szczegółowe zasady kontroli wewnętrznej w GOKSiR określa zarządzenie Dyrektora w sprawach kontroli zarządczej.

§12

1. Pracownicy realizują zadania wynikające z przepisów prawa i regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.
2. Pracownicy są zobowiązani do współdziałania między sobą, w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji, przy zachowaniu wymagań wynikających
z przepisów szczególnych.

§13

Do zadań Dyrektora należy:
1) Reprezentowanie GOKSiR na zewnątrz.
2) Opracowywanie planów finansowych i planu działania GOKSiR,
3) Dysponowanie określonymi w planie środkami finansowymi i sprawowanie nadzoru nad działalnością finansowo-gospodarczą GOKSiR,
4) Sporządzanie sprawozdań z działalności,
5) Właściwe administrowanie oraz dbałość o powierzone mienie,
6) Wprowadzenie w życie uchwał i zarządzeń organów nadrzędnych,
7) Realizacje innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Kamienica Polska,
8) Zawieranie umów o charakterze cywilnoprawnym zapewniających prawidłową realizację zadań GOKSiR,
9) Zapewnienie pracownikom przydziału pracy zgodnie z treścią zawartej umowy o pracę,
10) Zapewnienie pracownikom potrzebnych materiałów niezbędnych do wykonywania pracy,
11) Zaznajomienie pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku,
12) Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
13) Ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

§14

Do zadań Głównego Księgowego należy:
1) Zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności sprawozdań finansowych,
2) Kierowanie rachunkowością GOKSiR,
3) Opracowywanie analizy wydatków w stosunku do przelanych środków mających na celu, niedopuszczenie do przekroczeń,
4) Dekretacje otrzymanych dokumentów finansowych i zatwierdzenie dokumentów księgowych do wypłaty,
5) Przygotowanie wszelkich pism z zakresu spraw finansowych,
6) Opracowywanie planów finansowych,
7) Dokonywanie okresowych analiz z wykorzystania środków,
8) Prowadzenie wszelkich czynności dotyczących księgowości,
9) Ochrona mienia będącego w posiadaniu instytucji oraz terminowe i prawidłowe rozliczenie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie.
Główny Księgowy ponosi odpowiedzialność za całokształt prowadzenia działalności finansowej.

§15

Do zadań Pracownika administracyjno-biurowch należy:
1) Opracowanie i realizowanie planu pracy GOKSiR,
2) Asystowanie w przygotowaniu ofert, raportów, danych i wniosków,
3) Planowanie i sporządzanie dokumentów związanych z wykonywana pracą,
4) Nadzór nad pracami administracyjno-biurowymi,
5) Organizacja spotkań, zebrań, wyjazdów służbowych i konferencji,
6) Współpraca z Urzędem Gminy,
7) Współpraca z placówkami kulturalno-oświatowymi,
8) Uczestnictwo w seminariach, kursach, szkoleniach.
9) Współuczestniczenie w opracowaniu gminnego kalendarza imprez,
10) Pomoc merytoryczna i techniczna przy planowaniu imprez i organizowaniu imprez na terenie gminy,
11) Dążenie do uruchomienia kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży,
12) Praca w godzinach popołudniowych i w weekendy
13) Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem technicznym i biurowym
14) Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.

§16

Do zadań Pracownika ds.upowszechniania i promocji kultury należy:
1) Tworzenie i realizacja programów edukacji kulturalnej
2) Organizacja imprez kulturalnych i innych działań artystycznych mających na celu rozbudzanie wrażliwości artystycznej odbiorców oraz upowszechnianie kultury,
3) Promowanie działalności kulturalnej,
4) Opracowanie i realizowanie planu pracy Muzeum Regionalnego,
5) Współpraca z Urzędem Gminy,
6) Współpraca z placówkami kulturalno-oświatowymi,
7) Uczestnictwo w seminariach, kursach, szkoleniach.
8) Współuczestniczenie w opracowaniu gminnego kalendarza imprez,
9) Praca w godzinach popołudniowych i w weekendy
10) Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.

§17

Do zadań sprzątaczki należy:
1) Utrzymanie porządku, czystości pomieszczeń i otoczenia obiektów GOKSiR zgodnie
2) z wymogami higieny poprzez sprzątanie codzienne, okresowe i generalne,
3) Wietrzenie pomieszczeń,
4) Staranne wycieranie kurzu w pomieszczeniach,
5) Mycie i pastowanie podłóg w salach widowiskowej i kominkowej
6) Mycie okien,
7) Dezynfekcja urządzeń sanitarnych,
8) Odkurzanie, trzepanie chodników i dywanów
9) Dokonywanie porządków generalnych.
10) Przestrzeganie dyscypliny pracy i przepisów BHP i Ppoż.,
11) Wykonanie innych czynności wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora
GOKSiR.

 

§18

Do zadań konserwatora należy:
1) Utrzymanie porządku w budynku i terenie należącym do GOKSiR.
2) Prace remontowo-budowlane przy urządzaniu placu zabaw znajdującym się na terenie GOKSiR.
3) Drobne naprawy sprzętu i urządzeń znajdujących w pomieszczeniach GOKSiR.
4) Wykonywanie drobnych prac remontowych i malowanie pomieszczeń w GOKSiR.
5) Montaż i demontaż nagłośnienia sceny na imprezach plenerowych organizowanych przez GOKSiR
6) Koszenie trawników i przycinanie żywopłotu według potrzeb.
7) Dbałość o powierzony sprzęt i narzędzia pracy.
8) Odśnieżanie posesji GOKSiR.
9) Pomoc przy imprezach organizowanych przez GOKSiR.
10) Wykonanie innych czynności wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora GOKSiR
11) Przestrzeganie w czasie pracy regulaminów zakładowych i przepisów BHP i Ppoż.

§19

Do zadań Kierownika zespołu folklorystycznego należy:
1) Inicjowanie i koordynacja działań w mediach społecznościowych;
2) Kontakt z instytucjami współpracującymi z Zespołem;
3) Organizacja koncertów, wyjazdów i zgrupowań szkoleniowych;
4) Przygotowywanie materiałów promocyjnych – dbałość o ich aktualność, atrakcyjność
oraz dostępność;
5) Prowadzenie kapeli oraz akompaniowanie do zajęć wszystkich grup tanecznych.
6) Koordynacja zamówień na potrzeby Zespołu;
7) Wykonanie innych czynności wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora GOKSiR
8) Przestrzeganie w czasie pracy regulaminów zakładowych i przepisów BHP i Ppoż.

§20

Do zadań choreografa grup tanecznych należy:
1) Organizacja pracy, choreografia i promocja grupy;
2) Inicjowanie i koordynacja działań w mediach społecznościowych;
3) Kontakt z instytucjami współpracującymi z gupą;
4) Organizacja koncertów, wyjazdów i zgrupowań szkoleniowych;
5) Przygotowywanie materiałów promocyjnych – dbałość o ich aktualność, atrakcyjność
oraz dostępność;
6) Koordynacja zamówień na potrzeby grupy;
7) Wykonanie innych czynności wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora GOKSiR
8) Przestrzeganie w czasie pracy regulaminów zakładowych i przepisów BHP i Ppoż.

§21

Do zadań Instruktora należy:
1) Prowadzenie zajęć zgodnie odpowiednich pod względem merytorycznym i wychowawczym
2) Przygotowanie niezbędnych materiałów, narzędzi i pomocy naukowych do prowadzenia zajęć
3) Współpraca z rodzicami uczestnika
4) Ponoszenie odpowiedzialności prawnej za bezpieczeństwo osób znajdujących się pod opieką instruktora.
5) Wykonanie innych czynności wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora GOKSiR
6) Przestrzeganie w czasie pracy regulaminów zakładowych i przepisów BHP i Ppoż.

§22

Do zadań Kapelmistrza orkiestry dętej należy:
1) Prowadzenie Orkiestry Dętej.
2) Godne reprezentowanie GOKSiR na uroczystościach.
3) Wykonanie innych czynności wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora GOKSiR
4) Przestrzeganie w czasie pracy regulaminów zakładowych i przepisów BHP i Ppoż.

IV. Postanowienia końcowe

1. Dopuszcza się możliwość zmiany przeznaczenia pomieszczeń sekcji GOKSiR,
a w konsekwencji zmianę ich podporządkowania.
2. Instruktorzy mogą zamiennie wykonywać swoje obowiązki w poszczególnych sekcjach we wszystkich pomieszczeniach obiektu wchodzących w skład zgodnie z potrzebami instytucji.
3. Dopuszcza się możliwość wypożyczeń, dzierżawy lub wynajmu poszczególnych pomieszczeń i sprzętu celem uzyskania dodatkowych środków finansowych na działalność GOKSiR.
4. Wszelkie rozliczenia pobranych przez pracowników zaliczek pieniężnych, delegacji służbowych oraz innych należności muszą następować najpóźniej w terminie 7 dni od daty ich pobrania.
5. Dopuszcza się możliwość działania zawodowych grup teatralnych, zespołów muzycznych
i innych form działalności na bazie obiektów GOKSiR zgodnie z zawartym w tym zakresie porozumieniami lub umowami.