Klauzula informacyjna o danych osobowych

Klauzula informacyjna o danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Konopnickiej 135a, 42-260 Kamienica Polska zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Inspektorem Ochrony Danych u administratora jest Dagmara Witczak, e-mail: dw_iod@onet.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą :
 1. W celu realizacji zajęć/warsztatów
 2. W celach promocyjnych GOKSiR

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcom danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 1. W zakresie celu określonego w punkcie 3 podpunkt a) –zgoda, realizacja zadań własnych GOKSiR wynikających ze Statutu GOKSiR i ustawy o działalności instytucji kultury na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO
 2. W zakresie celu określonego w punkcie 3 podpunkt b) – zgoda, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych na podstawie art. 6. ust. 1 lit a) RODO
 • Podanie danych jest niezbędne do: w zakresie celu określonego w pkt. 3a – realizacji warsztatów/zajęć, w przypadku niepodania danych niemożliwy jest udział w warsztatach/zajęciach; w zakresie celu określonego w pkt. 3b – promocji działalności GOKSiR, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zamieszczanie wizerunku uczestnika warsztatów/zajęć na stronach internetowych GOKSiR, oraz tablicach ściennych i folderach w celu promocji GOKSiR.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
 • Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia danych osobowych,
 • Wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • Przenoszenia danych,
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych,
 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dostęp do danych osobowych jest możliwy : drogą e-mail, bezpośrednio w siedzibie GOKSiR, korespondencyjnie na adres siedziby GOKSiR

 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w zakresie celu określanego a pkt. 3a) przez okres realizacji warsztatów/zajęć, a po ich zakończeniu przez okres, przez jaki obligatoryjnie jest ich przechowywanie w archiwum zakładowym GOKSiR zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w zakresie celu określonego w pkt. 3b) przez okres pięciu lat, a po ich zakończeniu przez okres, przez jaki obligatoryjne jest ich przechowywanie w archiwum zakładowym GOKSiR zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZAJĘĆ/WARSZTATÓW O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY REALIZACJI ZAJĘĆ/KONKURSÓW/WYSTAW/WARSZATÓW I PROMOCJI DZIAŁALNOŚCI GOKSIR

Imię i nazwisko uczestnika Adres e-mail Nr telefonu do kontaktu Wiek uczestnika
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych przez administratora danych Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji , ul. Konopnickiej 135a, 42-260 Kamienica Polska, w celu:
 • W celu realizacji zajęć/warsztatów ……………………………………………………………………………………………………….
 • W celu nieodpłatnego wykorzystania mojego / mojego dziecka / wizerunku utrwalanego podczas w/w zajęć/warsztatów organizowanych przez gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej. Wykorzystywanie wizerunku odbywa się poprzez zamieszczanie wizerunku na stronach internetowych GOKSiR, oraz tablicach ściennych i folderach w celu promocji GOKSiR. Zgoda na wykorzystanie wizerunku obejmuje wykorzystanie, utrwalenie i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, na wszelkich polach eksploatacji obejmujących:
 1. a) utrwalenie,
 2. b) zwielokrotnienie dowolną techniką,
 3. c) wprowadzenie do pamięci komputerów, dowolne przetwarzanie, wykonywanie kopii, digitalizację na nośnikach elektronicznych,
 4. d) publiczne rozpowszechnianie,
 5. e) wprowadzenie do sieci Internet, w taki sposób, aby zainteresowany użytkownik miał do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym.
 6. Akceptuję zapisy Regulaminu uczestnictwa w w/w zajęciach/warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej
 7. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich sprostowania, poprawienia, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

 

…………………………………………………..                           …………………………………………………………………………………………………………………

(miejscowość, data)                                                                                              (czytelny podpis uczestnika zajęć/warsztatów/konferencji Opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich)

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach/warsztatach /konkursach/wystawach organizowanych
przez Gminny Ośrodek Kultury  Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach/warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej.
 2. Podanie przez uczestnika danych osobowych w związku z realizacją zajęć/warsztatów jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji zajęć/warsztatów/

Uczestnikiem zajęć/warsztatów może być każdy, kto chce doskonalić swoje umiejętności i rozwijać zainteresowania zgodnie z tematyką podejmowanych zajęć.

 1. Uczestnik zajęć/warsztatów jest zobowiązany przestrzegać regulaminów porządkowych, przepisów BHP, przepisów obowiązujących w GOKSiR oraz stosować się do poleceń osób prowadzących zajęcia/warsztaty i innych upoważnionych pracowników GOKSiR.
 2. GOKSiR zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania za zgodą uczestnika zajęć/warsztatów danych osobowych, zdjęć nagrań filmowych z ich udziałem w celach promocyjnych związanych z działalnością GOKSiR zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 3. W przypadku spornych lub nieuregulowanych niniejszymi zasadami decyzję podejmuje Dyrektor GOKSiR.