REGULAMIN BASENU KĄPIELOWEGO

REGULAMIN BASENU KĄPIELOWEGO

1. Zarządcą Basenu Kąpielowego jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej.

2. Basen Kąpielowy jest otwarty od poniedziałku do piątku w godz.11.00-19.00, sobota – niedziela w godz. 10.00 – 19.00 z wyjątkiem:

a) organizacji imprez sportowych (zawody),

b) przerw konserwacyjno-remontowych,

c) awarii itp.

3. Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły.

4. Dzieci do 7 roku życia korzystają z Basenu Kąpielowego za darmo po okazaniu dokumentu. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie Basenu Kąpielowego wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

5. Ze zjeżdżalni mogą korzystać dzieci od 6 do 12 roku życia. Wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub opiekunów dorosłych.

6. Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie Basenu Kąpielowego nie wolno:

a) przebywać pod wpływem środków odurzających i psychoaktywnych,

b) wnosić napojów alkoholowych oraz środków odurzających oraz psychoaktywnych,

c) spożywać alkoholu poza miejscami do tego ściśle wyznaczonymi,

d) spożywać posiłków poza miejscami do tego przeznaczonymi,

e) biegać, popychać innych, rzucać przedmiotami, hałasować oraz zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników basenu,

f) wszczynać fałszywych alarmów,

g) wnosić szklanych butelek, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz niebezpiecznych narzędzi,

h) zaśmiecać i zanieczyszczać pomieszczeń,

i) niszczyć urządzeń i wyposażenia Obiektu,

j) palić tytoniu,

k) wprowadzać zwierząt,

l) załatwiać potrzeb fizjologicznych poza WC,

m) wchodzić do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego dostępu,

n) wjeżdżać samochodem lub innym pojazdem silnikowym na teren Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej nie będąc pracownikiem obiektu, przy czym zakaz nie dotyczy wózków inwalidzkich.

7. Zabrania się przebywania na terenie Basenu Kąpielowego poza wyznaczonymi godzinami otwarcia, za wyjątkiem osób do tego upoważnionych.

8. Na terenie Basenu Kąpielowego zabrania się rozpalania ognisk oraz grilli.

9. Za przedmioty pozostawione bez opieki oraz przedmioty pozostawione w przebieralniach i wc a także na terenie basenu kierownictwo oraz pracownicy Basenu Kąpielowego nie ponoszą odpowiedzialności.

10. Wstęp na basen odbywa się na podstawie „biletu wstępu lub karnetu „, który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym na basenie cennikiem. Bilet należy zachować do kontroli.

11. Bilet wstępu na basen upoważnia do korzystania ze wszystkich urządzeń znajdujących się na basenie przez cały dzień.

12. Bilet ulgowy dotyczy: młodzieży posiadającej legitymacje, emerytów a także osób niepełnosprawnych posiadających dokument uznający ulgę.

13. Od godziny 18.00 dla wszystkich korzystających z pływalni obowiązuje bilet ulgowy

14. Obsługa basenu ma prawo do kontroli biletów w każdej chwili. Osoby nieposiadające ważnego biletu lub karnetu, muszą niezwłocznie opuścić basen.

15. Za niewykorzystanie wykupionego biletu wstępu lub karnetu na basen oraz w przypadku wydalenia użytkownika z basenu, uiszczone opłaty nie są zwracane.


16. Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na basen ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających z basenu.

17. W przypadku osób nie stosujących się do regulaminu basen zastrzega sobie możliwość usunięcia takich osób z pływalni bez zwrotu należności pobranej z konta karnetu. Osoby które wielokrotnie bądź w sposób rażący naruszyły postanowienia regulaminu basenu mogą zostać nie wpuszczone na teren basenu pomimo posiadania ważnego karnetu. Osobom tym nie przysługuje zwrot należności za posiadany karnet.

18. Na Karnecie określona jest termin jego maksymalnego wykorzystania. Niewykorzystana wartość Karnetu nie podlega zwrotowi.

19. Przed wejściem do basenu każdego bezwzględnie obowiązuje umycie się pod natryskiem.

20. Ratownikami są osoby noszące ubiór z napisem „RATOWNIK” w kolorze czerwonym. Brak Ratownika na basenie oznacza zakaz korzystania z pływalni..

21. Korzystający z obiektu są zobowiązani do podporządkowania się nakazom Ratowników oraz personelu GOKSiR.

22. Osoby naruszające niniejszy regulamin lub zakłócające porządek publiczny, będą usuwane z terenu Basenu Kąpielowego, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia

23. Wyżej wymienione przepisy stosuje się odpowiednio do wszystkich obiektów znajdujących się na terenie Basenu Kąpielowego.

24. Skargi i wnioski należy zgłaszać personelowi GOKSiR