KONKURS PLASTYCZNY „POLSKA MALOWANA OCZAMI DZIECKA”

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym wszystkie dzieci i młodzież. Czekamy na Wasze prace do 26 sierpnia 2022 roku. Regulamin poniżej 🙂

Karta zgłoszeniowa w formacie PDF do pobrania TUTAJ!

Regulamin w formacie PDF do pobrania TUTAJ!

Polska Malowana Oczami Dziecka”

Regulamin Konkursu

 1. Organizatorami Konkursu: „Polska Malowana Oczami Dziecka” jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej. 
 2. Uczestnictwo w niniejszym Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.  
 3. Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.  
 4. Celem Konkursu będzie wyłonienie spośród złożonych prac konkursowych, obrazu ukazującego miejsca w Polsce. Oceniana będzie zarówno pomysłowość, jak i estetyka wykonania pracy. Celem niniejszego Konkursu będzie również zorganizowanie wystawy, na której zostaną zaprezentowane prace konkursowe. 
 5. O temacie Konkursu. Tematem Konkursu jest miejsce w Polsce. Uczestnicy Konkursu na podstawie ogólnej wiedzy o Polsce, powinni wykonać obraz przedstawiający miejsce znajdujące się na terenie Rzeczypospolitej Polski (można je również krótko opisać). Przy realizacji tematu należy się wykazać pomysłowością i indywidualnością. Można, ale nie trzeba, wprowadzić do pracy elementy kojarzące się z naszym regionem. 
 6. O technice wykonania pracy konkursowej. Prace należy wykonać dowolną płaską techniką plastyczną (malarstwo, pastel, wyklejanka, grafika, kolaż, malowanie\wyklejanie plasteliną, rysunek: ołówek, piórko, węgiel) – z wyłączeniem techniki wyklejania materiałami sypkimi – na dowolnym typie podobrazia (brystol, karton, dykta, blejtram) o FORMACIE NIE MNIEJSZYM NIŻ A3 (30×42 cm). (kartę zgłoszeniową należy przykleić z tyłu pracy, w lewym, dolnym rogu). PRAC NIE NALEŻY OPRAWIAĆ!!!  
 7. Prace zgłoszone do Konkursu muszą być pracami własnymi, wykonanymi samodzielnie (bez pomocy osoby dorosłej). Prace te nie mogą być wcześniej publikowane lub przedstawiane w innych konkursach.  
 8. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną prace. 
 9. Wykonane prace należy nadsyłać na adres : Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji; ul. Konopnickiej 135 a ; 42-260 Kamienica Polska do 26 sierpnia 2022 roku. Do wysyłanych prac należy załączyć wypełnioną Kartę Zgłoszeniową z następującą informacją: imię i nazwisko autora, klasę, telefon kontaktowy do rodzica lub nauczyciela\instruktora zajęć plastycznych, adres mailowy, adres placówki, z której jest zgłoszona praca oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu. * Termin wręczenia nagród i dyplomów oraz termin planowanej wystawy zostaną opublikowane w osobnej WIADOMOŚCI O WRĘCZENIU NAGRÓD I WYSTAWIE PODSUMOWUJĄCEJ KONKURS „Polska Malowana Oczami Dziecka”.

   

 10. W Konkursie będą oceniane walory wizualne, estetyka wykonania pracy oraz oryginalny sposób przedstawienia tematu.  
 11. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 1 września 2022 roku na stronach: Goksir Kamienica Polska oraz na portalu społecznościowym facebook. 
 12. Organizatorzy przewidują w Konkursie dyplomy oraz nagrody rzeczowe będą nimi między innymi: albumy, literatura dziecięca, gry, materiały plastyczne i dekoracyjne. Konkurs dofinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Częstochowie.  
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich miejsc w danej kategorii wiekowej oraz do przyznania wyróżnień. Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do wyłonienia odrębnej, dodatkowej kategorii.  
 14. W przypadku nieodebrania nagrody, dyplomu w dniu rozdania nagród, osoba nagrodzona jest zobowiązana do kontaktu telefonicznego (34 327 32 12) i odebrania nagrody w innym, umówionym terminie. Nagrody nieodebrane zostaną wysłane poczta na adres wskazany przez uczestnika. 
 15. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.  
 16. Przesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z nieopłatnym przeniesieniem praw autorskich na Organizatora Konkursu. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji zdjęć i materiałów multimedialnych powstałych w trakcie trwania Konkursu oraz podczas rozdania nagród. Powstałe materiały mogą być użyte do celów informacyjnych oraz promocyjnych w 3 publikacjach tradycyjnych i elektronicznych oraz w serwisach społecznościowych. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.  
 17. W celu realizacji Konkursu i komunikacji o Konkursie konieczne jest przetwarzanie przez Organizatorów danych obejmujących: imię i nazwisko dziecka/rodzica uczestnika konkursu, numer telefonu podany na karcie zgłoszeniowej, adres e-mail, wiek dziecka oraz wizerunek dziecka. Konkurs „Polska Malowana Oczami Dziecka” ma charakter publiczny i otwarty, a zgłoszenie prac do Konkursu jest dobrowolne i jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na wykorzystywanie/przetwarzanie zgłoszonych danych osobowych (dane będą: zbierane, przechowywane, zapisywane, przeglądane, udostępniane publicznie) m.in. w celu realizacji Konkursu /na podstawie art.81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a począwszy od 25 maja 2018 r. także na podstawie art.6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w celu realizacji Konkursu, Państwa dziecko nie będzie mogło wziąć w nim udziału. W tym wypadku nadesłane prace można wycofać z Konkursu do dnia zakończenia przyjmowania prac konkursowych (tj. do 26.08.2022 r.). Jednocześnie informujmy, że zgłoszone dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz przypominamy o tym, że macie Państwo prawo do: wglądu do nich, poprawienia lub żądania ich usunięcia oraz począwszy od 25 maja 2018 r. macie Państwo prawo do żądania dostępu do zgłoszonych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady korzystania z tych praw określają przepisy prawa. W celu skorzystania z tych praw należy się skontaktować z Organizatorami (np. wysyłając wiadomość e-mail na adres: goksirkp@wp.pl).