II Edycja GIEŁDY w GOKSiR

 

 

Regulamin

Giełdy staroci, rękodzieła i rzeczy używanych

zwanej dalej „Giełdą”

1, Organizatorem „Giełdy” jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej.

2. Sprzedaż, bądź wymiana rzeczy używanych i niepotrzebnych przez osoby prywatne w trakcie trwania „Giełdy” odbywać się będzie na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej ( ul. Konopnickiej 135a) w terminie ustalonym przez Organizatora.

3. Warunkiem uczestnictwa w „Giełdzie” jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz przestrzeganie tego regulaminu.

4. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

5.W „Giełdzie” nie mogą brać udziału firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą. Celem „Giełdy” jest umożliwienie sprzedaży lub wymiany przez osoby prywatne rzeczy rękodzieła, używanych bądź niepotrzebnych.

6. Zakaz wstępu na teren imprezy dotyczy: osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikacje np. kominiarki; osób zachowujących się agresywnie.

7. Katalog przykładowych przedmiotów, które mogą być wystawione: ceramika, galanteria, książki, płyty, starocie, zabawki, wyroby dekoracyjne, biżuteria, aparaty fotograficzne i ich części, instrumenty muzyczne i ich części, rekwizyty wojskowe, drobne rękodzieło.

8. Wyklucza się towary nielegalne, niebezpieczne, żrące, o nieprzyjemnym zapachu, niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

9. Rzeczy wielkogabarytowe można eksponować w postaci zdjęć (np. meble).

10. Wystawca we własnym zakresie przygotowuje miejsce/stanowisko ekspozycji rzeczy. Organizator zapewnia stół konferencyjny o wymiarach 80cmx180 cm lub stół o wymiarach 80cmx80cm.

11. Uczestnicy imprezy organizują swoje stanowiska w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.

12.Organizator ma prawo do wyłączenia ze stoiska artykułu, który według Organizatora jest niezgodny z charakterem „Giełdy”.

13. Po zakończeniu działalności stoiska Uczestnik zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego i posprzątania odpadów w jego obrębie.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów przed, po i w trakcie trwania „Giełdy”.

15. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem i innymi przyczynami losowymi.

16. Uczestnicy „Giełdy” zobowiązani są do zachowania reżimu sanitarnego zgodnie z obowiązującymi przepisami wprowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia.

17. W przypadku nie stosowania się Wystawcy do postanowień regulaminu, organizator może zdecydować o jego wykluczeniu z „Giełdy”.

18. Wykonywanie postanowień regulaminu powierza się Organizatorowi.

19. Wystawienie stoiska na „Giełdzie” jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem warunków regulaminu. Obowiązek zapoznania się z regulaminem spoczywa na Uczestnikach wydarzenia. Obowiązkiem Organizatora jest wywieszenie regulaminu w widocznym miejscu.