Konkurs na najpiękniejszą Marzannę – Pożegnanie zimy

Regulamin konkursu do pobrania również TUTAJ.

REGULAMIN

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ MARZANNĘ”

1.) Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej.

2.) Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z gminy Kamienica Polska

3.) Celem konkursu jest edukacja dzieci i młodzieży przedszkolnej oraz szkolnej poprzez uczestnictwo w kultywowaniu regionalnych tradycji folklorystycznych, rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej oraz zdolności manualnych, a także promocja kultury ludowej.

4.) Tematem konkursu jest Marzanna – kukła symbolizująca odchodzącą zimę, a także wraz z nią przemijające nieszczęścia, choroby, zmartwienia nękające ludzi w okresie zimowym. Poszczególne elementy figury muszą być odpowiednio połączone w celu uniknięcia destrukcji pracy podczas transportu. Oczekujemy na prace wykonane z ekologicznych materiałów (słomy, bibuły, papieru, bawełny, lnu) w rozmiarach od 0,7 do 2 metrów wysokości

5.) Do konkursu zapraszamy dzieci z przedszkola oraz uczniów szkoły podstawowej (indywidualnie lub w grupach do trzech osób), a także dzieci i młodzież również indywidualnie lub w grupach do trzech osób .

6.) Ocenie podlegają wszystkie prace , które zostaną dostarczone osobiście lub przesyłka pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.03.2022 do Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji ;

ul. Konopnickiej 135a; 42-260 Kamienica Polska

7.) Każda praca (indywidualna czy zbiorowa) powinna posiadać metryczkę (zał. nr 1 pod regulaminem) oraz klauzulę informacyjną (zał. nr 2 pod regulaminem )

8.) Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję konkursowa w dniu 21 marca 2022 roku

9.) Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych

I kategoria – przedszkole

II kategoria – uczniowie klas 0-III

III kategoria – uczniowie klas IV-VII

Za najlepsze prace (zajęcie I,II,III miejsca ) zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

O rozstrzygnięciu konkursu, uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie do dnia 25.03.2022 r.

10.) Wszystkie dostarczone prace będą zaprezentowane na terenie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej od 21 do 27 marca 2022 r.

11.).Wręczenie nagród odbędzie się 21.03.2018 r. podczas oficjalnego otwarcia wystawy prac konkursowych, która rozpocznie się o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej. Laureaci i uczestnicy konkursu wezmą udział w obrzędzie pożegnania zimy – uroczystym orszaku z Marzannami nad brzeg rzeki Kamieniczki

Postanowienia końcowe

Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i przechodzą na własność Organizatora.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania w celach promocyjnych prac

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Konopnickiej 135a

42-260 Kamienica Polska

tel. 343272 212

mail: goksirkp@wp.pl

www.goksirkp.pl

Prowadzący konkurs: Marta Kita

ZACHĘCAMY DZIECI WRAZ Z RODZICAMI

DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Zał. nr 1

METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ

Prosimy o wypełnienie danych w poniższych tabelach i dołączenie do wykonanej pracy konkursowej

Imię i nazwisko autora lub autorów

1. ………………………………………………

2. ……………………………………………….

3. ………………………………………………

Nazwa szkoły lub innej

placówki, klasa,

miejscowość

Imię i nazwisko

opiekuna

Nr kontaktowy telefonu

opiekuna szkoły

 

Zał nr 2

Klauzula informacyjna o danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Konopnickiej 135a, 42-260 Kamienica Polska zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 2. Inspektorem Ochrony Danych u administratora jest Dagmara Witczak, e-mail: dw_iod@onet.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą :
 1. W celu realizacji zajęć/warsztatów
 2. W celach promocyjnych GOKSiR

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcom danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 1. W zakresie celu określonego w punkcie 3 podpunkt a) –zgoda, realizacja zadań własnych GOKSiR wynikających ze Statutu GOKSiR i ustawy o działalności instytucji kultury na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO
 2. W zakresie celu określonego w punkcie 3 podpunkt b) – zgoda, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych na podstawie art. 6. ust. 1 lit a) RODO
 1. Podanie danych jest niezbędne do: w zakresie celu określonego w pkt. 3a – realizacji warsztatów/zajęć, w przypadku niepodania danych niemożliwy jest udział w warsztatach/zajęciach; w zakresie celu określonego w pkt. 3b – promocji działalności GOKSiR, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zamieszczanie wizerunku uczestnika warsztatów/zajęć na stronach internetowych GOKSiR, oraz tablicach ściennych i folderach w celu promocji GOKSiR.

 2. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia danych osobowych,
 • Wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • Przenoszenia danych,
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych,
 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dostęp do danych osobowych jest możliwy : drogą e-mail, bezpośrednio w siedzibie GOKSiR, korespondencyjnie na adres siedziby GOKSiR

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w zakresie celu określanego a pkt. 3a) przez okres realizacji warsztatów/zajęć, a po ich zakończeniu przez okres, przez jaki obligatoryjnie jest ich przechowywanie w archiwum zakładowym GOKSiR zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w zakresie celu określonego w pkt. 3b) przez okres pięciu lat, a po ich zakończeniu przez okres, przez jaki obligatoryjne jest ich przechowywanie w archiwum zakładowym GOKSiR zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZAJĘĆ/WARSZTATÓW O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY REALIZACJI ZAJĘĆ/KONKURSÓW/WYSTAW/WARSZATÓW I PROMOCJI DZIAŁALNOŚCI GOKSIR

Imię i nazwisko uczestnika

Adres e-mail

Nr telefonu do kontaktu

Wiek uczestnika

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych przez administratora danych Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji , ul. Konopnickiej 135a, 42-260 Kamienica Polska, w celu:

 • W celu realizacji zajęć/warsztatów ……………………………………………………………………………………………………….
 • W celu nieodpłatnego wykorzystania mojego / mojego dziecka / wizerunku utrwalanego podczas w/w zajęć/warsztatów organizowanych przez gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej. Wykorzystywanie wizerunku odbywa się poprzez zamieszczanie wizerunku na stronach internetowych GOKSiR, oraz tablicach ściennych i folderach w celu promocji GOKSiR. Zgoda na wykorzystanie wizerunku obejmuje wykorzystanie, utrwalenie i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, na wszelkich polach eksploatacji obejmujących:

a) utrwalenie,

b) zwielokrotnienie dowolną techniką,

c) wprowadzenie do pamięci komputerów, dowolne przetwarzanie, wykonywanie kopii, digitalizację na nośnikach elektronicznych,

d) publiczne rozpowszechnianie,

e) wprowadzenie do sieci Internet, w taki sposób, aby zainteresowany użytkownik miał do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym.

2. Akceptuję zapisy Regulaminu uczestnictwa w w/w zajęciach/warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich sprostowania, poprawienia, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………

(miejscowość, data) (czytelny podpis uczestnika zajęć/warsztatów/konferencji Opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich)

Regulamin uczestnictwa w zajęciach/warsztatach /konkursach/wystawach organizowanych
przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach/warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej.

 1. Podanie przez uczestnika danych osobowych w związku z realizacją zajęć/warsztatów jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji zajęć/warsztatów/

 2. Uczestnikiem zajęć/warsztatów może być każdy, kto chce doskonalić swoje umiejętności i rozwijać zainteresowania zgodnie z tematyką podejmowanych zajęć.

 1. Uczestnik zajęć/warsztatów jest zobowiązany przestrzegać regulaminów porządkowych, przepisów BHP, przepisów obowiązujących w GOKSiR oraz stosować się do poleceń osób prowadzących zajęcia/warsztaty i innych upoważnionych pracowników GOKSiR.

 1. GOKSiR zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania za zgodą uczestnika zajęć/warsztatów danych osobowych, zdjęć nagrań filmowych z ich udziałem w celach promocyjnych związanych z działalnością GOKSiR zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. \

 2. W przypadku spornych lub nieuregulowanych niniejszymi zasadami decyzję podejmuje Dyrektor GOKSiR.

………………………………………

PODPIS